ආවර්ජන පාඨමාලා

දීර්ඝ කාලයක් වාහන පැදවීමෙන් තොරව සිටි ඔබට පෙර පරිදිම රිය පැදවීමට අප පුරුදු පුහුණු කරන්නෙමු.

Image 02 

 

 

 

 

 

 

 දීර්ඝ කාලයක් වාහන පැදවීමෙන් තොරව සිටි ඔබට පෙර පරිදිම රිය පැදවීම ලෙහෙසි කරුණක් නොවේ.ඔබගේ රිය පැදවීමේ හැකියාව වයස්ගතවීමත් සමඟ ඇති වන ඇසීමේ දුර්වලතා, ඇහීමේ දුර්වලතා, ප්‍රතික්‍රියා කාලය ඉහල යාම වැනි කරුණු නිසා සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරයි.ඔබට මෙවන් අවස්ථා වලදී අපහසුතා තිබේ නම් මෙම පැකේජය ඔබ සඳහායි.

i) අධිවේගී මාර්ගයකට ඇතුල් වීම හා එයින් පිටවීම.
ii) මංතීරු මාරු කිරීම.
iii) ඉස්සර කිරීම.
iv) නවතනය
v) රාත්‍රී පැදවීම
vi) කබලකාරී මහා මාර්ගයේ රිය පැදවීමේ අපහසුතා

අපගේ මෙම පාඨමාලාව මගින් ඔබට

1. නැවත විශ්වාසවන්තව රිය පැදවීමට
2. මාර්ග උවදුරු පිලිබඳ විමසිලිමත් වීමට.
3. නව නීති රීති හා තාක්ෂණයට හුරු වීමට
4. අනෙකුත් පදවන්නන්ගේ හැසිරීම් නිගමනය කිරීමට.
5. තමාගේ තුල ඇති වැරදි පුරුදු මග හැරගැනීමට
6. පහසුවෙන් හා සැහැල්ලුවෙන් රිය පැදවීමට

අවශ්‍ය දැනුම හා පුහුණුව ලබාගත හැක.