නව රියදුරු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම

We will guide you to get your driving license from the beginning to end.

Obtaining a New Driving License

Image 02

පියවර 1: ඵඕ30.ආකෘති පත්‍රය අයදුම්කරුවන් විසින් ලබාගත යුතුය. • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල (සාමාන්‍ය සේවා) • කොළඹ පිහිටි ප්‍රධාන කාර්යාලය (ප්‍රමුඛතා සේවා හා සාමාන්‍ය සේවා)
පියවර 2 ආදාල අවශ්‍ය ලියකියවිලි සම්පුර්ණ කළ ඉල්ලූම්පත අයදුම්කරුවන් විසින් සහකාර කොමසාරිස් ඝෘජු යොමු කිරිම සඳහා ඉදිරිපත් කෙරේ. • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල වෙත (සමාන්ය සේවා සඳහා) • කොළඹ වේරහැර පිහිටි ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත. (ප්‍රමුඛතා සේවා සඳහා)
පියවර 3: දෙපාර්මේන්තුව විසින් අනුමාන කරනු ලැබු විටදි අයැදුම්කරුවා ලිඛිත පරික්ෂණයන්ට ඉදිරිපත් වේ.
පියවර 4: දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අනුමත කරනු ලැබු විටදි අයැදුම්කරුවා ප්‍රායෝගික පරික්ෂණනයට ඉදිරිපත් වේ. (විභාගයේදි ලබාගන්නා සාමාර්ථයන් පිළිබඳ ප්‍රතිඵල ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයකට මාස 6ක් සඳහා වලංගු වේ.)
පියවර 5: මාස 6කට වලංගු තාවකලික බලපත්‍රය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කෙරේ. (ප්‍රායෝගික පරික්ෂණයෙන් සමත් වන විටදි.)
පියවර 6: දෙපාර්තමේන්තුව විසින් බලපත්‍රය නිකුත් කෙරේ (බලපත්‍ර අයදුම්කරු වෙත තැපැලෙන් යවනු ලැබේ.)