පුහුණු පාඨමාලා

රජයේ අනුමත ‘A’ ශ්‍රේණියේ රියදුරු පාසල.

Image 02

අප ආයතනයේ සියලුම රියදුරු පුහුණුකරුවන් රජයේ අනුමත, සහතික ලත් පුද්ගලයින් වන බැවින් ඔබ ඔවුන්ගෙන් ලබන්නේ සියයට සියයක්ම නිවැරදි හා ඉතා වටිනා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් බව අප සහතික කරමු.

35 වසරක සේවාව තුලින් අප ආයතනය මගින් රියදුරු බලපත්‍ර ලැබූ පිරිස ඉතා විශාලය. මනහර වෙතින් ලිඛිත පරීක්ෂණයට සහභාගී වන නවකයින්ටද විශේෂ අත්වැලක් සපයනු ලබයි.