බස් රථය කුලියට දෙනු ලැබේ.

අපගේ සේවා සමුදාය තුල තිබෙන්නේ රියදුරු පුහුණුව පමණක්ම නොවේ.

Image 02 

 

 

 

 

 

 

 

විනෝද චාරිකා, අධ්‍යාපන චාරිකා, වන්දනා ගමන් සඳහා බස් රථය කුලියට දෙනු ලැබේ. ඒ සමඟම අත්දැකීම් බහුල මාර්ග පිලිබඳ විශේෂ දැනුමැති රියදුරු මහතෙකුගේ සේවයද ඔබට ලබා ගත හැක.