අපව සම්බන්ධ කර ගන්නේ කෙසේද

අප අමතන්න

ඔබට පැන නඟින ගැටළු මෙන්ම ඔබගේ යෝජනා හා චෝදනා වලට සවන් දීමට අපගේ කාර්ය මණ්ඩලය එක හෙලා ඉදිරිපත්ව සිටින්නෙමු.

ප්‍රධාන ශාඛාව

අංක 62/7,
කැස්බැව පාර,
කටුවාවල,
බොරලැස්ගමුව

දුර:      0112516127
විද්‍යුත් ලිපිනය: info@manaharalearners.com

කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ

S. නිරොෂ් පත්තිනිවසම්,

දුර: 0777320909
       0717320909
       

කඩිනමින් අපව අමතන්න

  
  
  
  

අපගේ ශාඛාවන්

මොරටුව
554, ගාලු පාර,,
රාවතාවත්ත, මොරටුව.
දුර: 0112516127
කටුවාවල
No. 62/7, කැස්බෑව පාර,
කටුවාවල, බොරලැස්ගමුව.
දුර: 0112516127
කිරුලපන
අංක. 114/C, හයිලෙවල් පාර,
කිරුලපන, කොළඹ 06
දුර: 0115101301
කටුබැද්ද
අංක. 298, බණ්ඩාරනායක මාවත,
කටුබැද්ද, මොරටුව
දුර: 0115767261
කොහුවල
88/C, S.D.S ජයසිංහ මාවත
කොහුවල, නුගේගොඩ
දුර: 0115623901
රත්මලාන
අංක. 421/D, ගාලු පාර,
රත්මලාන
දුර: 0112610502
දෙහිවල
202 C, කන්ද පාර,
දෙහිවල
දුර: 0112729709