වාහන මිලදී ගැනීමේ උපදෙස්

ලියාපදිංචි කල හෝ නොකල ඕනෑම වාහනයක් මිළදී ගැනීමට අපගෙන් උපදෙස්

Image 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වහනයක් මිලදී ගැනීමේදී සැලකියයුතු කරුනු රාශියකි.පදවන්නා පමණක් නොව එහි ගමන් කරන අනෙකුත් පුද්ගලයන් ගැනද අවධානය යොමු කල යුතුය. එසේ ගන්නා මෝටර් රථය තමන්ගේ අභිලාශය අනුව තෝරාගතහොත් පමණක් එම වාහනය පැදවීම සෑමවිටම ආසාවෙන් කල හැක.
සියලු දෙනාගේ කැමැත්ත මුදලට අනුව වටිනා වහනයක් ලබා ගැනීමයි. බොහෝ පිරිසකට තිබෙන ගැටලුව ලෙඩ වලින් තොර මුදලට සරිලන වහනයක් නිවැරදි ආකාරයට සොයාගැනීමයි. මනහර අපි ඔබගේ උවමනාවට අනුව මුදලට සරිලන වහනයක් තෝරාගැනීමට ඔබට අත්වැල සපයන්නෙමු. වාහන පිලිබඳ විශේෂ දැනුම සහිත අපගේ සේවක මහතෙක් ඔබ මිලදී ගන්නා වාහනයේ සෑම කොටසක්ම පරීක්ෂා කර ඔබට ඒ පිලිබඳ විශේෂඥ දැනුමක් ලබා දීමට කටයුතු කරනු ඇත.